Felink

fe·link | [femina link]

vrouwen met elkaar verbonden in netwerken binnen de overheid

het netwerk van de overheid met focus op vrouwen

FELINK wil alle vrouwen binnen de belgische overheid ondersteunen bij het uitbouwen van hun netwerk en bij hun persoonlijke ontplooiing en loopbaan.

Netwerken is belangrijk. Ook én zeker voor vrouwen. Vrouwen maken ruim de helft van het totale personeelsbestand bij de federale overheid uit. Toch is amper 14,3 procent van de mandaathouders een vrouw.

De praktijk toont aan dat vrouwen vaak te weinig of op de verkeerde manier aan hun persoonlijke netwerken bouwen. Dat heeft een weerslag op hun carrièrekansen.

FELINK biedt vrouwelijke overheidsmedewerkers in de eerste plaats een netwerk aan om elkaar te ontmoeten, contacten te leggen en ervaringen uit te wisselen.

FELINK wil ook een impuls geven aan de diversiteit binnen de overheid door de aandacht te richten op de gelijkheid man/vrouw binnen de professionele context en het management hiervoor te sensibiliseren.

Opdracht

Felink is een onafhankelijk netwerk binnen de belgische overheid dat zich toespitst op vrouwen en ze ondersteunt bij het uitbouwen van hun eigen netwerk zodat ze zich op persoonlijk vlak kunnen ontplooien en hun carrièremogelijkheden blijven ontwikkelen.

Felink heeft de volgende opdracht:

 • De band tussen de FELINK-leden versterken
 • Het FELINK-netwerk uitbreiden
 • Aan de leden professionele ontwikkelingstools aanreiken

Doelstellingen

In de professionele context:

 • Een contactennetwerk leren uitbouwen
 • De rol van de vrouw ondersteunen
 • Het maatschappelijk debat rond gelijkheid tussen vrouwen en mannen aanmoedigen
 • Het management bewust maken van de problematiek en van de voordelen van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen

Visie

FELINK ijvert voor een moderne administratie en promoot de plaats van de vrouw binnen de overheid.

Waarden

FELINK heeft gekozen voor volgende waarden:

 1. Wederzijds respect
 2. Ruimdenkendheid
 3. Welwillendheid
 4. Solidariteit
 5. Vertrouwen

 

“Felink is in 2007 opgericht op initiatief van Mila Duwe, een ambtenaar van MarCom bij Fedict. Door haar inzet voor de gendergelijkheid slaagde Mila erin om dit prachtige project gestalte te geven en verschillende ambtenaren sloten zich aan bij de stuurgroep. Na enkele maanden van succesvolle werking kreeg Felink meer structurele ondersteuning van de FOD BOSA (voorheen P&O), en ook zeer snel van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. "

Enkele citaten/opmerkingen

Vrouwen alleen laten instaan voor een grotere gelijkheid tussen vrouwen en mannen binnen de bedrijfswereld? Het is een beetje alsof je om de vervuiling in de stad te bestrijden de fietsers alleen de strijd met de automobilisten zou laten aangaan, zonder deze laatsten erbij te betrekken

Laurent da Silva, Head of Professional Recruitment, France & Benelux, Spring Professional and Badenoch + Clark bij The Adecco Group

De weg naar volmaakte gelijkheid is nog lang en vereist individuele en collectieve inzet van iedereen. Als ik slechts één hervorming zou moeten kiezen om de gelijkheid op het werk te verbeteren, zou ik voor verplicht ouderschapsverlof voor vaders kiezen. Zoals Alexander De Croo in zijn boek " De eeuw van de vrouw: hoe feminisme ook mannen bevrijdt” uitlegt, zou dit de kostenverschillen bij het aanwerven van een man of een vrouw verminderen. En het zou helpen om veel evenwichtigere ouderlijke relaties op te bouwen. Het zou goed zijn voor vaders, moeders en kinderen.

Federica Mogherini - Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid

Landen met meer gendergelijkheid hebben een betere economische groei. Bedrijven met meer vrouwelijke leiders gedragen zich beter. Vredesakkoorden met vrouwen zijn duurzamer. Parlementen waar meer vrouwen zetelen keuren meer wetten goed over belangrijke sociale kwesties zoals gezondheid, onderwijs, strijd tegen discriminatie en alimentatiegeld voor kinderen. Het bewijs is duidelijk: gelijkheid voor vrouwen betekent vooruitgang voor iedereen.

Ban Ki-moon - Diplomaat, Staatsman, Politicus, Minister

Gendergelijkheid is meer dan een doel op zich. Het is een eerste vereiste om de uitdaging van armoedebestrijding, bevordering van duurzame ontwikkeling en goed bestuur aan te gaan.

Kofi Annan

Net zoals onze bestaansreden leiden onze waarden elk van onze dagen, elk van onze handelingen en elke beslissing die we nemen.